اهداف باهم

 باهم به اهدافمان می رسیم:

  • کمک های عام المنفعه

در حال حاضر مجموعه ها و سازمان های زیادی متولی کمک ها و اقدامات عام المنفعه هستند، برخی از این سازمان ها، فعالیت های شان در حوزه تامین منابع مالی و انسانی و نیز استراتژیکی می باشد و برخی از مجموعه ها برای جذب این منابع و نیز نزدیک تر شدن به فضای عمومی جامعه شکل گرفته اند. مجموعه ای که به لحاظ اعتبار اجتماعی در جایگاه ویژه ای قرار دارد می تواند رابط خوبی بین سازمان های متولی و مجموعه های درگیر فعالیت های عام المنفعه باشد. برسا نیز با داشتن اعتبار اجتماعی و جایگاه ویژه ای که در بین اقشار مختلف مردم کسب کرده است و نیز به دلیل انتشار صادقانه و سریع و بدون جهت گیری اخبار می تواند بیشتر مورد اعتماد مردم و تامین کنندگان منابع قرار بگیرد. ما می توانیم از این اعتبار برای کمک های عام المنفعه استفاده کنیم.

  • توانمندسازی اجتماعی

شناسایی بخش هایی از جامعه که به دلیل مسائل اقتصادی و یا معنوی نتوانسته اند از توانمندی ها و پتانسیل داخلی شان استفاده کنند می تواند یکی از فعالیت های مهم و تاثیرگذار مجموعه های اثرگذاری چون برسا باشند. ما می توانیم با تکیه بر توانمندی های محتوایی و نیز اعتبار اجتماعی مان از افراد و موارد دارای توانمندی و ناتوان در اجرا حمایت کنیم. این حمایت با اعمال اطلاع رسانی و رسانه ای شدن می تواند در جهت حمایت مادی و معنوی از فرد یا افراد ناتوان موثر باشد.

  • مسئله آب

در مسئله مهم آب همه افراد جامعه مسئولیت دارند، بحران آب در جوامع مختلف از جمله ایران در حال پررنگ شدن است، مجموعه برسا با توجه امکانات و پتانسیل اجتماعی می تواند با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در این مورد موثر باشد، به طور کلی ارتباط آب و رسانه با توجه به گستردگی ارتباط رسانه ای در برسا می تواند مطرح شده و حساسیت های لازم را در جامعه ایجاد کند و آگاهی های لازم به افراد جامعه داده شود.

  • آموزش

در حوزه آموزش علاوه بر اینکه نیازمند مادی در جامعه وجود دارد، آموزش به عنوان یک نیاز معنوی مطرح است. در سال ۲۰۱۸ شش سواد از طرف یونسکو معرفی شده است که مردم دنیا به آن نیازمندند و به دلیل کمبود فرهنگ و احساس عدم نیاز به آموزش از آن دور مانده اند که بی سوادی در هر کدام از این عرصه ها تهدیدات جدی را در مقابل جامعه بی سواد قرار می دهد. ورود به عرصه آموزش برخی از این سواد ها می تواند در دستور کار مسئولیت اجتماعی برسا قرار بگیرد.

  • آسیب های اجتماعی

یکی از مسائلی که جامعه ما با آن دست به گریبان است موضوع مهم و گسترده آسیب های اجتماعی است. در موضوع آسیب های اجتماعی مجموعه ما می تواند علاوه بر حوزه اطلاع رسانی در حمایت از افراد و نیز ممانعت از در معرض آسیب اجتماعی قرار گرفتن نیز موثر و پیشرو باشد.

  • محیط زیست

محیط زیست به عنوان یکی از اصلی ترین حیطه های مسئولیت های اجتماعی سازمان ها، برای ما نیز بسیار مهم و حائز اهمیت است. فرهنگ سازی و محتواسازی در موضوع محیط زیست و نیز حمایت از گونه های در حال انقراض گیاهی و جانوری منطقه و البته استفاده از پتانسیل اطلاع رسانی می تواند ما را به مجموعه ای تاثیرگذار در عرصه محیط زیست تبدیل کند. در این راستا راه اندازی کمپین های محیط زیستی کمک کننده و موثر است.

  • ارتقاء نشاط اجتماعی و توسعه فرهنگی

در شرایط کنونی جامعه یکی از مسئولیت های اجتماعی هر سازمانی ارتقاء نشاط اجتماعی و توسعه فرهنگی مبتنی بر امید است. این توسعه اگر بر مبنای مسائل اقتصادی و نیز استفاده از فرهنگ بومی منطقه باشد می تواند علاوه بر توسعه فرهنگی منبر به توسعه اقتصادی نیز باشد.