با هم محیط زیست

 ما باید با هم مراقب محیط زیست مان باشیم، این موضوع آن قدر مهم است که نمی شود به راحتی از کنارش بگذریم، وگرنه باید منتظر اتفاق‌های فاجعه‌آمیز در آینده‌ای نه چندان دور باشیم. از بین رفتن محیط‌زیست خطر بزرگی است که باید باهم فکری برایش داشته باشیم. از آلودگی هوا گرفته تا کمبود آب و از بین رفتن جنگل‌ها و فرسایش خاک و تولید گازهای گلخانه‌ای و مصرف بی رویه پاکت های پلاستیکی و کبود آب، اینها نتیجه‌ی فعالیت‌های ماست که بر روی محیط زیست تاثیر گذاشته و ما با هم می توانیم از آسیب های این تاثیر کم کنیم. با هم تصمیم دارد به صورت جدی در حوزه محیط زیست و حفاظت از آب وارد شود، چون معتقدیم با هم می توانیم بدون نیاز به حوزه های بالادستی کاری کنیم که برای محیط زیست و منابع طبیعی مان ارزشمند باشد، این کارها را قرار است خودمان از خانه های مان شروع کنیم، اگر با ما موافقید با هم باشیم برای محافظت از محیط زیست.