درباره باهم

ما باهم هستیم

بنیاد اجتماعی همراه مردم(باهم) با شماست، ما در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ تصمیم گرفتیم با هم باشیم، با هم می توانیم مسئولیت های مان در قبال جامعه را بهتر انجام دهیم، با هم می توانیم به فکر رفاه، سلامت، آرامش و آموزش فرزندان سرزمین مان باشیم. با هم می توانیم از محیط زیست و آب محافظت کنیم. ما با هم هستیم و با شما می مانیم برای ساختن دنیایی بهتر.

باهم می خواهد حداقل های زندگی را برای جامعه اطرافمان فراهم کند.

باهم می خواهد به خیریه ها و حمایت گرها در حمایت شان کمک کند.

باهم می خواهد در فرآیند آموزش فرزندان این سرزمین قدم بردارد.

با هم می خواهد حافظ محیط زیست و آب باشد.