باهم چه کارهایی می‌توانیم

با هم چه کارهایی می توانیم؟

در بنیاد با هم به عنوان جزئی از یک سازمان به دنبال انجام مسئولیت های اجتماعی مان در قبال جامعه و محیط زیست هستیم:

الف: مسئولیت اجتماعی در محیط زیست

– جلوگیری از آلودگی محیط زیست.

– شرکت باید منابع طبیعی را حق و مالکیت مشترک همه افراد در جامعه بداند تا زمینه‌های نزاع و جنگ بر سر منابع از میان برود.

– شرکت بایستی ضمن حفظ و حراست از منابع محدود موجود، برای کشف منابع جدید به ویژه انرژی تلاش روزافزون داشته باشد و موانع پیشرفت و نگرانی مردم از آینده کار و توسعه برطرف شود.

ب: مسئولیت اجتماعی در جامعه

– فعالیت‌های شرکت نباید موجب جابه‌جایی‌‌های مخرّب جمعیتی شود، بلکه برعکس باید به تعادل میان محیط زیست و جمعیت بیانجامد.

– اصل رقابت عادلانه میان شرکت‌ها: شرکت‌ها نباید مانع رقابت شوند و نیز نباید وارد رقابت افراطی با یکدیگر شوند.

– شرکت نباید از تبلیغاتی که مایه فریب مصرف کننده و مردم می‌شود استفاده کند. باید با جامعه و مصرف کننده رابطه‌ای شفاف و توام با راست گویی و صداقت داشت.

– ایجاد اشتغال برای مردم به ویژه مردم محلی که شرکت در آن کار می کند.

– شرکت برای توسعه جامعه میزبان حتی در بیرون از مرزها مسئولیت دارد. از جمله مسئولیت های شرکت در این زمینه، پیام صلح و دوستی و پایداری روابط میان اقوام و گروههای جامعه محلی است.

– شرکت موظف است برای رفاه و امنیت افراد و ثبات و آرامش در جامعه کاری بکند. کاهش بیکاری به ویژه در جامعه محلی از آن جمله است. شرکت ها حتی در شرایط بحران اقتصادی نمی توانند بی توجه به بیکاری مردم باشند و یا به بهانه بحران، قبل از پیداکردن راه‌های دیگر، ساده ترین راه، یعنی بیکار کردن کارکنان را اختیار کنند. بیکاری منشا بسیاری از آسیب های اجتماعی و بی نظمی ها در جامعه است که آثار و عواقب آن به شرکت نیز برمی‌گردد.

 

– شرکت موظف است برای بهبود بهداشت، سلامت عمومی، تفریحات و تربیت بدنی مردم هم زمان با پرسنل شرکت اقدام کند.

– شرکت در حفظ بهداشت روانی و اجتماعی جامعه مسئولیت دارد.

– شرکت در قبال حفظ نظم و آرامش جامعه در سطوح محلی، منطقه ای، ملی و حتی جهانی مسئول است. این امر نه از طریق اتکا به قوای قهریه و انتظامی بلکه از طریق تقویت وجدان قوی اجتماعی و ترویج حس خیرخواهی عمومی و با ساده سازی قوانین و مقررات و بازگشایی بسترهای تربیتی و شغلی برای محکومین و خطاکاران امکان پذیر است (عدم طرد خطاکاران(.

ج: مسئولیت اجتماعی در سازمان

– شرکت مسئول پرورش افراد شایسته، کارآزموده و مسئولیت پذیر نسبت به جامعه در میان کارکنان، از طریق آموزش مداوم است (پرورش حرفه ای، اجتماعی و اخلاقی کارکنان)

– شرکت به هدف پرداخت مالیات و درنتیجه آن گسترش رفاه عمومی جامعه، وظیفه دارد برای کسب سود معقول، سخت‌کوشی میان کارکنان و جلوگیری از هزینه‌های بیهوده و اسراف را وجهه همت خود قرار دهد

– شرکت باید باور عمومی کارکنان و مدیران به نقش بسیار مهم آنان در جامعه را تقویت کند تا وظایف شغلی با جدیت و درستی انجام شود.

– شرکت باید به آزادی عمل هدفمند کارکنان با هدف بروز خلاقیت‌ها و کارآفرینی در میان آنان بیاندیشد.

سایر موارد مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

– تقویت نهادهای مدنی و محلی و مشارکت دادن آنها در ماموریت‌های شرکت و نگاه به آنها به عنوان شرکای استراتژیک یکدیگر در دست یابی به هدف مشترک

 – دعوت از نخبگان محلی، منطقه‌ای و ملی و نیز رسانه‌ها و مفاهمه و گفتگو در مورد مسئولیت های متقابل و همکاری برای تقویت روحیه جمعی و مسئولیت اجتماعی در جامعه محلی

– تدوین مفاد و مؤلفه‌های مسئولیت اجتماعی در تدوین قراردادها و اسناد دستگاه‌ها

– کمک‌های خیریه‌ای