باهم آینده زمین
26-11-2018

کمپین باهم اهدا

تا حالا فکر کردید می توانید در حالی که روی زمین نیستید در جسم دیگری زندگی کنید. می توانید اجازه دهید قلبتان بتپد، چشم های تان ببینند، اعضای بدن تان باشند و زندگی کنند، در حالی که شما نیستید.